Skip to main content
hello , ez itt a béta-teszt fázis
Paravis univerzum

Paravis-jelenségek – Zavarkeltés és hitvallás

A Paravis-jelenségek lépten-nyomon tetten érhetők. De az átlagember még véletlenül sem akar szembesülni velük.

A paranormális zavarok olyan mindennaposak, mint a körülöttünk folyamatosan áramló vigoritális erők. Természeti jelenségek, ember alkotta eszközök és maga az ember is képes hatni a jelenségekre.

Kattints a képre a teljes méretű kép megtekintéséhez

A Paravis történetei a Földön, pontosabban egy alternatív földi valóságban játszódnak, ahol léteznek paranormális erők. Ezen erők magyarázatot adnak hiedelmekre, babonákra és legendákra, titkos szervezetek céljaira és sok-sok „csodára”, amiket a tudomány érzékcsalódásnak, elmebajnak vagy lehetetlenségnek tart. A Paravis történetei nem annyira hátborzongatóak, mint H. P. Lovecraft munkái, de ugyanúgy sebezhető, sérülékeny átlagemberekről szólnak. A világ hősei azonban nincsenek egyedül, és ha az őrület felé tartanak is, olyan örömökre lelnek, amelyek új értelmet adnak életüknek, és rövid időre kivételesnek érezhetik magukat.

Bevezetés

A Paravis-jelenségek megértéséhez először azt szükséges tisztázni, mit is jelent a vigoritális energiák normális működése. A Mentisből kiinduló energiák közvetlenül a Realishoz vagy az Infinishez kapcsolódnak, mely kapcsolat e három, az úgynevezett Triplexet alkotó létsík között kétirányú, megszakítás és késedelem nélküli. Ez az energiaáramlás specifikusan köti össze a Mentis és a Realis vagy Infinis összetartozó részeit. Normális működés esetén a Mentis, a Realis és az Infinis egymással csakis gravitációs kölcsönhatásba kerülhet, a vigoritális energia jelenlétének, kapcsolódásának semmilyen „fizikai” jele nincs, érzékelhetetlen marad. Normális működés esetén a Realis és az Infinis lakói sohasem szerezhetnének tudomást egymásról. Az érzékelés és további kölcsönhatások alapja minden esetben valamilyen zavar az energiaáramlásban. A zavarok erőssége, súlyossága igen eltérő lehet, függetlenül azok hatásától. Az energia normális áramlását szokás műszaki kifejezéssel lamináris (egyenes) áramlásként jellemezni. A zavarok hasonló elnevezése a turbulens (örvénylő) áramlás.

A zavarkeltés nagyságrendekkel egyszerűbb, mint a zavarok irányítása

Zavarkeltő metódusok

Meditáció

Ősi, harmonikus módszer, melynek alkalmazása hatalmas tapasztalatot, önfegyelmet igényel, és mellékhatásoktól jobbára mentes.

Rítus

A meditációhoz hasonló tudatállapot elérése itt aktívabb közreműködést igényel, a testi folyamatok felfokozásával jár. Kevesebb tapasztalatot és született tehetséget követel meg alkalmazójától. Mellékhatásai közepesek.

Akarat

Nevezik éber meditációnak is, amelynél a született tehetség az egyedüli meghatározó, a tapasztalat csak a képesség kibővítésében nyújt segítséget. Gyakorlatilag mellékhatás nélküli.

Áldozat

A haldokló, tudatánál lévő élőlény megzavart vigoritális kapcsolatai is képesek zavart előidézni az energiaáramlásban. Ez nagyon hasonló a halál okozta természetes zavarhoz, de itt az áldozatot bemutató akarata próbálja irányítani a zavart, elérni a vágyott hatást.

Nemi aktus

A szexuális együttlét is képes lehet zavart okozni a vigoritális áramlásban. A partnerek érzelmi és testi együttléte átmenetileg vigoritálisan is összekapcsolhatja őket. A zavar irányultságát a közös vágyak és célok határozzák meg.

Szinkronitás

Sok élőlény azonos, egyidejű cselekedetsorozata egészen nagy zavarokat képes előidézni, és bizonyos esetekben képes a zavar irányítását egyetlen személy kezébe adni.

A zavarkeltés eszközei

Installátumok

Az élőlények idegrendszerére kapcsolható eszközök. A valódi installátumok zavart keltenek és esetenként képesek érzékelni is a zavarokat. Az álinstallátumok ellenben nem okoznak zavart, csak pásztázzák az idegrendszer jeleit, így a Paravis-jelenségek érzékelésének idegi/agyi jelei megfigyelhetők. Installátumok már a modern kor előtt is léteztek.

Kurzátorok

Speciális, hatalmas teljesítményű szerkezetek, amelyek az elektromágneses teret változtatják meg intenzíven. Az eszköz képes összekapcsolódni élőlények vigoritális terével, így zavart képes kelteni az energiaáramlásban.

Fulminátorok

Villámok befogásával a kurzátorok működéséhez hasonló zavarok idézhetők elő. A fő különbséget a rövidebb ideig tartó, de intenzívebb hatás jelenti. A fulminátor működése is élőlénnyel való összeköttetést igényel. Az emberiség legősibb zavarkeltő eszköze.

Műalkotások

Egyes műalkotások képesek magukhoz kötni a Mentist, állandó energiaáramot kialakítva, ami zavarkeltő hatású. A kapcsolat kialakulása nem befolyásolható, autonóm módon jön létre. Optimista elméletek szerint idővel minden műalkotás biztosan kapcsolatot létesít, csupán az a kérdés, hogy ehhez hosszabb vagy rövidebb időre van szüksége. A kapcsolat létrejöttétől számítva a műalkotás élőlényként viselkedik. Nagy érdeklődésre számot tartó, kiállított alkotások nagyobb eséllyel alakítanak ki vigoritális kapcsolatot.

Mintázatok

Megfelelő mintázatok kialakításával eltéríthetők és megcsapolhatók a mintázatok közelébe kerülő vigoritális energiafolyamok. A rajzolatok, vésetek vagy más módon létrehozott mintázatok mindaddig passzívak maradnak, amíg nem kerül élőlény a hatókörükbe. A mintázatok által keltett zavarok mértéke erősen függ az adott mintázat méretétől.

Természetes zavarkeltő jelenségek

Születés

Az anya és a gyermek vigoritális „fonala” a születés pillanatáig összefonódva létezik. Az elszakadás hullámokat kelt az áramlásban, egyes elméletek szerint olyan hatásokat, amelyek előre jelzik a megszülető gyermek sorsát, cselekedeteit.

Halál

A lassú, méltóságteljes halál finom elválást jelent a Mentistől. Minden más esetben a hirtelen elszakadás zavart kelt. A zavar erőssége és hatásai a halál körülményeitől függenek. Több élőlény együttes halála, agóniája képes felerősíteni egymást.

Villámcsapás

A villámok képesek elmosni a határokat a Realis és az Infinis között, azaz átmeneti átjárót tudnak hasítani a két létsík között, erős mellékhatások kíséretében. Ez természetesen csak akkor fordul elő, ha a villám egy Mentissel kapcsolatban álló élőlény közvetlen közelében csapódik be.

Napkitörés

A napkitörések, vagy ahhoz hasonló csillagászati jelenségek kis zavart keltenek, de nagy területen. Az ilyen hullámok zavaró hatása ott mutatkozik meg, ahol élőlény áll az útjába.

Atomrobbanás

Szerencsére ilyen szomorú esemény ritkán fordul elő, lévén az élőlényektől elszigetelt atomrobbanás nem képes zavart okozni. Az atomrobbanás valójában rossz kifejezés, mert a fissziós és fúziós reaktorok működése egyaránt képes zavart kelteni, dacára annak, hogy azt nem nevezhetjük robbanásnak. A zavar erősségét a reakció intenzitása határozza meg.

Együttállás

A legnagyobb hatású természetes zavarkeltő tényező. Alapját a Triplex tagjainak közös tulajdonsága, a gravitációs hatás alkotja. A különböző égitestek által keltett gravitációs hullámokat az élőlények fókuszként dobják a Mentis felé, változatos zavarokat hozva létre. A Mentisből érkező negatív gravitációs hullámokkal ugyanúgy számolni kell, mint a látható és sötét anyagból kiinduló hullámokkal.

„Az embereket összetartó hit a csoportokat egymásnak feszíti” (Dr. Rögény áldoktor, próféta)

Az emberek hozzáállása

Az élőlények, kiváltképp az emberek, erős kapcsolatban állnak a Mentissel, vigoralitásuk igen erős. Ez a kapcsolat az élők tudatát erősíti, ellenállóvá teszi a pszichés hatásokkal, az ismeretlennel szemben. Az embereket Paravis-jelenségekhez fűződő viszonyuk szerint is csoportosíthatjuk.

Meturok

Manapság az egyik legnépesebb csoport, melynek tagjai egyértelműen hisznek a természetfelettiben. Nyitottak az anyagi világ „megmagyarázhatatlan” Paravis-jelenségeivel szemben. Magyarázat nélkül fogadják el azok létezését, akár titkolják, akár nyíltan vállalják hozzáállásukat.

Fiderek

A természetfeletti jelenségeket hitükön, vallásgyakorlásukon keresztül elfogadók csoportja. Korlátozottan nyitottak a Paravis-jelenségekre, többnyire csak a vallásuk által kanonizált lehetőségeket fogadják el, azok magyarázataival együtt.

Medirek

Azokat nevezzük medireknek, akik a tudományos és a tudományos értelmen túli törvények harmóniájában hisznek. Nem hisznek el mindent, de nem is a kétkedésről szól a hozzáállásuk, a tudományos megismerés egyeduralmát ők is elutasítják.

Noturák

A tudomány és a józan ész által megmagyarázhatatlan dolgokat teljességgel elutasítók csoportja. Valójában a tudomány, a tudományos módszerekbe vetett hit mintegy vallásként tartja őket távol a megmagyarázhatatlannak hitt dolgok elfogadásától.

Komplektorok

Ők nem csupán hiszik és elfogadják a Paravis-jelenségeket, hanem eszközként tekintenek a bennük rejlő lehetőségekre. Bennük a legerősebb a lélek vágya, hogy minél tovább maradjanak életben, és minél több tapasztalatot, élményt szerezzenek. Többnyire önzők és számítók. Boszorkányok, varázslók és sámánok tartoznak soraikba; szokás őket európaiaknak is nevezni.

Lumerek

A komplektorokhoz hasonlóan irányítani akarják a Paravis-jelenségeket, de sokkal alaposabbak, hozzáállásuk türelmes, önzetlen és elméleti. A legtapasztaltabb lelkek sugallata növeli kitartásukat és békességüket. Gurukat, bölcseket, gyógyítókat és szellemi vezetőket tudhatnak maguk közül valónak. Szokás őket keletieknek is nevezni.

Absurdok

Ők a „valódi” világot utasítják el, számos magyarázatot találva annak nemlétére. A Paravis-jelenségeket gyakran istenítik, mindenek felett állónak tartják. Tartósan ilyen hozzáállást pszichésen sérültek és őrültek tudhatnak magukénak, akik a valóságból keveset képesek tudatosan felfogni.

Hitvallás

Az emberek többségének hozzáállása természetesen ezek keverékéből áll, és az évek során megváltozhat. A hozzáállás a született tehetség mellett a legfontosabb tényezője a Paravis-jelenségek érzékelésének, irányításának, vagy éppen az azzal szembeni ellenállásnak. A noturák például nem képesek érzékelni a Paravis-hatásokat, és ugyanakkor ellenállóak is velük szemben, míg a meturok fogékonyak mind az érzékelésre, mind a jelenségek hatásaira.

A közös érdek, a közös hozzáállás következtében gyakran alakulnak ki csoportosulások Paravis-jelenségekkel kapcsolatos célok alapján. Az ellentétes hozzáállású emberek ritkán férnek meg jól egymással.

Biztosan magadra ismertél valamelyik hitvallásban, még ha némelyik olvastán talán el is bizonytalanodtál. Vajon az emberi elme felfoghatja-e egyáltalán a kozmosz és a természetfelettinek tűnő jelenségek mibenlétét? Leírhatjuk-e a világmindenséget pusztán számokkal, a matematika nyelvén? Lehet-e egyáltalán józanul gondolkodni? Válaszolj ezekre a kérdésekre, és máris egy lépéssel közelebb kerültél az őrülethez! Üdvözlünk a Paravis univerzumban!